Osmanlıca Tercüme

Matbû Örnekleri

Birinci madde Memâlik-i Osmâniye’den diyâr-ı ecnebiyeye gidenler pasaport ahzinde muhtârdır.
İkinci madde Pasa Devamını Oku

Rik'a Örnekleri

Atûfetlü Efendim Hazretleri
Üç yüz yirmi iki senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de tahsîlde i Devamını Oku

Dîvânî Örnekleri

Diyarbekir Beylerbeyi’ne: İsyan ile Şehzade Selim üzerine gelerek cenk edip firar eden şehzade Bâyezid’in ele geçiril Devamını Oku

Cel'î Örnekleri

Âb-ı rûy-ı Habîb-i Ekrem içün

Kerbelâda revân olan kan içün

 

 Devamını Oku

Şer'iyye Sicili

Kaziyye budur ki

Hüseyin Çelebi Ali meclîs-i şer‘de şöyle ikrâr ve i‘tirâf üdüp  Devamını Oku

Gazete Çevirisi

Laklâkiyât
Yeni sene
Bin üç yüz kırk senesi, on iki aydan mürekke Devamını Oku