Osmanl? Devleti ?ok geni? bir co?rafyada y¨ızy?llar s¨ıren bir hakimiyet neticesinde bir ?ok g?rsel ve yaz?l? eserler b?rakm??t?r.

Bu miras?n iyi de?erlendirilebilmesi, gelecek nesillere aktar?labilmesi ve istifade edilebilmesi Osmanl?'y? hakk?yla anlayabilmekten ge?mektedir.

 

Osmanl? Devleti'nin dili T¨ırk?e'dir.

Cumhuriyete ge?i? s¨ırecinde ya?anan kopukluktan dolay? farkl? bir dil gibi alg?lanm?? ve Osmanl?ca olarak belirtilmi?tir.

Osmanl?ca, T¨ırk?e'nin Arab? harflerle yaz?lmas?d?r.

Tabi o d?nemde ?slamiyetin de etkisiyle Arap?a ve Fars?a'dan bir ?ok kelime dilimize girmi?tir.

 

Son y?llarda, m¨ılk? idareler, yerel y?netimler ve ¨ıniversitelerin baz? b?l¨ımlerinde Osmanl?ca kaynaklar kullan?larak bir ?ok bilimsel ve prestij eser niteli?inde ?al??malar yap?lmaktad?r.

Osmanl?ca ?eviri
ekibi olarak bu t¨ır ?al??malar yapmakta ve yapanlara yard?mc? olmaktay?z.

Ayr?ca lisans, y¨ıksek lisans, doktora vb. tezlerin ?evirilerini de sorunsuz bir ?ekilde haz?rlamaktay?z.

Kalitesiyle ve ba?ar?lar?yla ¨ın¨ı h?zla yay?lan ekibimiz size bu alanda her t¨ırl¨ı hizmeti vermeye haz?rd?r.
ray ban brillen, nike roshe run schweiz, nike air max, beats by dre schweiz, michael kors taschen, oakley brillen, air jordan schuhe, abercrombie and fitch online, nike free, air jordan shop,